بسمه تعالی

فرم ثبت اطلاعات بسیجیان حوزه / پایگاه دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

سلام علیکم

پرسشنامه ای که پیش رو دارید صرفا جهت شناسایی توانمندی ها مهارت های دوستان علاقمند به فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه اماام صادق (ع) می باشد. تکمیل دقیق و صحیح این پرسشنامه موجب تسهیل در امر شناسایی، جذب، راهنمایی، و معرفی نیروی کارآمد و متناساب با درنظر گرفتن توانمندی و علاقه او در واحد های مختلف می شود. ازدوستان تقاضا میشود درتکمیل این پرسشنامه نهایت کوشش و دقت خود را مبذول فرمایند. پیشاپیش از همکاری شما بسیجیان و دانشجویان عزیز کمال تشکر را داریم و امیدواریم تا با همکاری شما، واحد نیروی انسانی بسیج بتواند پویاتر از گذشته وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد .

الف. مشخصات فردی

ب. سوابق اجرایی

شرکت در مجموعه ها و تشکل هایی که در آن فعالیت و مسئولیت داشته اید.

ج. شرکت در دوره های علمی و آموزشی

د. آموزش های نظامی

ه. کلاس های ورزشی

و. واحدهای مورد علاقه در بسیج

واحدهای مورد علاقهخود در بسیج را با ذکر دلیل بیان مشخص نمایید.